Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Veznici, usklici i česticeVeznici su nepromjenjive riječi koje ...
... povezuju riječi, skupove riječi i jednostavne rečenice u složene.


Veznici su:
i, pa, te, ni, niti, a, ali, nego, već, no, ili, čim, jer, kao, ma, da, dakle, dok...


Službu veznika mogu imati i neke druge riječi i skupovi riječi:
zato, budući da, koji, čiji, što, gdje, kamo, već itd.
Više o tome naučit ćete kasnije uz složene rečenice.
Ugledala sam Anu i Petru   pa sam ih pozvala na kavu i kolače.   (dvije jednostavne rečenice)

    


Napisala sam zadaću   kad sam stigla kući.

Kad sam stigla kući  ,  napisala sam zadaću.Ako je surečenica s veznikom na prvom mjestu (to se zove inverzija), odjeljuje se zarezom!


Usklici su nepromjenjive riječi koje služe za izricanje:
                                                                                      • osjećaja
                                                                                      • dozivanje
                                                                                      • poticanje
                                                                                      • oponašanje zvukovaUsklici su ...
... samostalni, u rečenici se ne vezuju uz druge riječi,
    nisu dio ni subjektnog ni predikatnog skupa,
    odvajaju se zarezom ili uskličnikom.


Primjer:
Hej, pa gdje si bila?   (dozivanje)
Pst! Čut će nas.   (upozoravanje)
Juhu, dobila sam peticu!   (zadovoljstvo)
Fiju, buć, pljus, tik-tak.   (oponašanje zvukova)
Mic-mic, vau-vau!   (oponašanje i dozivanje zvukova)
Jao, stradat ćemo!   (strah)
Čestice su ...
... nepromjenjive riječi koje služe za oblikovanje i preoblikovanje rečenica.

Čestice su:
... da, dakle, ne, zar, li, svakako, put, puta, god, dabome, makar, naravno...


Znam matematiku.→ Ne znam matematiku

Znam li matematiku?

Naravno, znam matematiku.

Neka to pospremi!

Koliko god se trudio, ne možeš uvijek uspjeti.

Zar ne vidiš?

Vidjela sam to samo tri puta.

Čujemo se neki drugi put.


                                     
     • puta upotrebljavamo uz glavne, a put uz redne brojeve; pogrešno je reći "drugi puta"


Čestice koje iskazuju odnos govornika prema onome što govori odvajaju se zarezom.


Tako, dakle, stvari stoje.

Ja se, naravno, slažem da Barbari kupimo poklon.

Sve je to lijepo, makar, ja bih ipak dodala još malo boje.

 riječi
 jednostavne rečenice u složene
 slogove


 Nazvala sam te čim sam došla kući.
 Kad te vidim, pokazat ću ti nove fotografije.
 Nadam se da ću položiti ispit.


 osjećaje, poticanje, zvukove iz prirode
 okolnosti glagolske radnje
 odnose među riječima


 vezani uz druge riječi u rečenici
 dio subjektnog skupa
 uvijek odvojeni zarezom ili uskličnikom


 za oblikovanje rečenice
 za preoblikovanje rečenice
 za opisivanje imenica


 Vidimo se neki drugi puta.
 Ponovila sam ti već pet puta.
 Prvi puta u životu vidim ovaj tekst.


 Čim vidim kokice, odmah sam gladna.
 Lakše mi je, kad ti učiš sa mnom.
 Učinit ću to, kad me tako lijepo moliš.


 ne
 više
 nikada


 jupi
 nema
 !


 jedan
 dva
 tri